Kurzy s akreditací MPSV

Všechny níže uvedené kurzy realizujeme na míru potřebám Vaší organizace. Přizpůsobíme se Vašim časovým možnostem, potřebě místa konání i dalším individuálním požadavkům. Orientační cenovou nabídku naleznete zde. Máte-li o jakýkoli kurz zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Aktivní naslouchání

Číslo akreditace: 2015/0666-PC/SP/PP

Počet výukových hodin: 8

Cíl semináře

Kurz Aktivního naslouchání je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností pracovníků v oblasti sociálních služeb a osob pečujících. Kurz objasňuje rozdílnost mezi pasivním posloucháním a aktivním nasloucháním, zabývá se jednotlivými fázemi aktivního naslouchání a seznamuje účastníky kurzu se základními pravidly aktivního naslouchání. Kurz se věnuje rovněž problematice metod správného kladení otázek v procesu aktivního naslouchání, zabývá se postupem tvorby otázky a rozebírá téma volby vhodné otázky sledující zájem klienta. Podstatnou část kurzu tvoří praktická cvičení zaměřená na nácvik jednotlivých technik aktivního naslouchání a metod kladení otázek. Kurz také nahlíží na specifika práce s jednotlivými cílovými skupinami sociálních služeb ve vztahu k aplikaci techniky aktivního naslouchání.

Asertivita jako nástroj efektivní komunikace v sociálních službách

Číslo akreditace: 2015/0424-PC/SP/VP

Počet výukových hodin: 8

Cíl semináře

Kurz Asertivita jako nástroj efektivní komunikace v sociálních službách je zaměřen na rozvoj kompetencí sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a osob v řídících funkcí, kteří k výkonu své profese potřebují posilovat komunikační schopnosti a dovednosti v oblasti odolávání nátlaku, manipulaci a agresivnímu jednání.  Kurz je zaměřen velmi prakticky, tak aby účastníky kurzu seznámil s podstatou asertivní komunikace a jejích technik a naučil je rozpoznávat základní rozdíly v asertivním a manipulativním jednání.

Fundraising I

Počet výukových hodin: 8

Cíl semináře:

Absolvent kurzu Fundraising I získá základní znalosti o podstatě a smyslu fundraisingu, tedy o systematické činnosti, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na činnost organizace od vybraných typů dárců. Získá informace o podstatě práce fundraisera a jeho úloze v organizaci. Bude obeznámen se stěžejními fundraisingovými zásadami, které si na modelových příkladech vyzkouší prakticky aplikovat. Dále bude seznámen s jednotlivými formami fundraisingu, s jejich podstatou, výhodami i úskalími. Seznámí se s principy on-line fundraisingu, individuálního dárcovství, firemního fundraisingu a s postupem při oslovování nadací.

Identita dítěte

Číslo akreditace: 2015/0825-PC/SP/PP

Počet výukových hodin: 14

Cíl semináře

Účastník kurzu si prohloubí znalosti o dětské identitě a rozvine své schopnosti ve vnímání podpůrných i rizikových faktorů ovlivňujících vývoj dětské identity. Účastník si prohloubí dovednost posilovat zdravé vlivy v prostředí, osvojí si způsob jak efektivně podpořit a nasměrovat rodiče, eventuálně jiné pečovatele, k optimální výchově a péči o dítě a k optimální úpravě prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Účastník se seznámí s možnostmi, formami a metodami poskytování podpory při budování zdravé identity tam, kde dítě potřebuje vnímání sebe sama posílit a zlepšit, (např. dítě s osobnostními zvláštnostmi, tělesně postižený dospívající apod.). Účastník kurzu rovněž rozvine své dovednosti v komunikaci s dítětem a jeho rodinou.

Individuální plánování se zřetelem na roli klíčového pracovníka – NOVINKA

Číslo akreditace: 2016/0208-PC/SP/PP

Počet výukových hodin: 8

Cíl semináře

Absolvent kurzu prohloubí své znalosti v problematice individuálního plánování, především v oblasti jeho personálního a organizačního zajištění. Absolvent se seznámí s podstatou role klíčového pracovníka v procesu individuálního plánování. Bude se orientovat v náplni práce klíčového pracovníka a především v jeho právech a povinnostech. Absolvent získá povědomí o vedení rozhovoru s uživatelem/zájemcem o službu, včetně informací o způsobech komunikace s uživatelem se specifickými potřebami. Absolvent bude schopen spolu s uživatelem a týmem pečujících sestavit dlouhodobé a krátkodobé cíle, jichž chce uživatel dosáhnout, a naplánovat kroky k jejich dosažení. Absolvent se bude orientovat v procesu tvorby individuálního plánu, bude znát jeho jednotlivé části a mít informace o potřebě jeho revizí a aktualizací.

Komunikace s rodiči po rozpadu manželství v situaci konfliktu

Číslo akreditace: 2015/0826-SP

Počet výukových hodin: 16

Cíl semináře

Absolvent kurzu rozvine své dovednosti ve vedení rozhovorů s rodiči dítěte po rozpadu manželství v situaci konfliktu mezi nimi. Dále si účastník kurzu osvojí vhodné způsoby jak informovat rodiče o dopadu vyhrocených vztahů mezi rozvádějícími rodiči na psychiku dítěte. Prohloubí si dovednost citlivě přesměrovat obžalovávací monology směrem ke konstruktivnímu vyjednávání a kompromisu, ve kterém prioritou je zájem dítěte. Účastník kurzu si vyzkouší a rozšíří spektrum možností jak vést přínosný a zároveň šetrný dialog s nezletilým dítětem při šetření v rodině rozvádějících se rodičů.

Komunikace s rodinou poskytující náhradní rodinnou péči

Číslo akreditace: 2015/0827-SP

Počet výukových hodin: 16

Cíl semináře

Účastník kurzu rozvine své kompetence citlivě a efektivně doprovázet rodinu poskytující náhradní rodinnou péči. Získá poznatky o specifických potřebách dítěte v náhradní rodině a o faktorech, jež dítě nejvíce ovlivňují. Účastník si rozšíří znalosti o tématu vztahové vazby dítěte a o často se vyskytujících poruchách vztahové vazby. Na praktických příkladech si vyzkouší, jak pracovat s rodiči, kteří mají v péči dítě se symptomy poruchy vztahové vazby. V neposlední řadě si účastník posílí znalosti v oblasti krizových situací v rodině poskytující náhradní rodinnou péči, bude schopen identifikovat možné spouštěče krize, její první signály a formulovat preventivní opatření k předcházení vzniku krizí.

Komunikace s uživateli sociálních služeb s přidruženými psychickými potížemi

Číslo akreditace: 2015/0425-PC/SP/PP

Počet výukových hodin: 12

Cíl semináře

Kurz Komunikace s uživateli sociální služeb s přidruženými psychickými potížemi je zaměřen na přiblížení tématu efektivní komunikace jako základní výbavy každého pracovníka ve sféře sociálních služeb. Cílem kurzu je přiblížit účastníkům zásady nedirektivního a rovnocenného přístupu v komunikaci s klienty, seznámit účastníky s podstatou komunikace jako cesty k zjišťování potřeb a přání klienta. Stěžejní pozornost je v kurzu věnována tématu rozpoznání nejčastějších projevů psychických obtíží v komunikaci klienta a potřebě uzpůsobení komunikačního stylu v případě komunikace s klientem s psychickými obtížemi – např. s nadměrně podezíravým klientem, s úzkostlivým klientem apod.

Komunikace s rodinou uživatele sociálních služeb            

Číslo akreditace: 2014/0334-PC/SP/PP

Počet výukových hodin: 16

Cíl semináře

Zvládnutí efektivní komunikace s rodinou klienta. Zaměření na problematiku rodinných vztahů, užitečných postupů a rad při rozhovoru s rodinami. Možnost vyzkoušet si získané dovednosti na předem strukturovaných situacích. Diskuse s ostatními účastníky, předávání zkušeností z praxe. Seminář je veden formou přednášek, workshopů a skupinových diskuzí.

Komunikace v krizové situaci

Číslo akreditace: 2014/0288-PC/SP/PP

Počet výukových hodin: 16

Cíl semináře

Seznámit se se způsoby efektivní komunikace v krizových situacích. Jak poznat krizovou situaci a jak ji zvládnout. Zásady krizové komunikace. Jaké informace jsou v krizové situaci podstatné a jak je nejlépe sdělit klientovi. Využití osobních silných stránek při řešení obtížné situace. Rozšíření nejen teoretických znalostí, ale i sebepoznání vedoucí k seberozvoji.

Krizová intervence u obtížně zvladatelných klientů

Číslo akreditace: 2013/0507-PC/SP/PP

Počet výukových hodin: 12

Cíl semináře

Absolvent získá kompetence v oblasti krizové intervence, osvojí si dovednosti v oblasti zvládání krizových situací, konfliktů, postupu a metod krizové intervence.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Číslo akreditace: 2013/0509-PK

Počet výukových hodin: 150 včetně praxe

Cíl semináře

Absolvent 150 hodinového kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách je schopen zvládat veškeré činnosti definované § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Nastavení péče o domácnost v chráněném bydlení s vyšší mírou podpory – NOVINKA

Číslo akreditace: 2016/0209-PC/SP

Počet výukových hodin: 8

Cíl semináře

Absolventi kurzu získají vhled do problematiky charakteristik postižení PAS a kombinovaných postižení, do teoretických poznatků z oblasti sociálních služeb a možnosti využití procesních schémat. Absolventi budou mít přehled o podstatě služby chráněné bydlení a získají praktické informace o jeho chodu a potřebě zapojování klientů do denních činností. Absolventi se budou rovněž orientovat v základech individuálního plánování. Získají povědomí o rozpoznání silných a slabých stránek klienta a posílí tak své předpoklady pro určení a nastavení vhodných činností, které je klient schopen si osvojit. Rovněž budou schopni stanovit míru potřebné dopomoci.

Prevence syndromu vyhoření I

Číslo akreditace: 2013/0510-PC/PP

Počet výukových hodin: 12

Cíl semináře

Účastník kurzu získá obecné teoretické znalosti o syndromu vyhoření a bude je schopen aplikovat v praxi. Naučí se rozpoznávat rizikové faktory a počátky projevů syndromu a bude schopen aktivně proti nim zasáhnout.

Prevence syndromu vyhoření II

Číslo akreditace: 2013/0508-PC/PP

Počet výukových hodin: 12

Cíl semináře

Účastník kurzu bude podrobněji seznámen s problematikou syndromu vyhoření, bude znát jednotlivé fáze průběhu syndromu a naučí se znalosti prakticky sebeuplatnit a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc.

Psychiatrické minimum pro pracovníky v oblasti sociálních služeb – NOVINKA

Číslo akreditace: 2016/0211-PC/SP

Počet výukových hodin: 8

Cíl semináře

Absolvent kurzu získá základní informace o klasifikaci duševních onemocnění. Bude se orientovat v nejčastěji se vyskytujících duševních poruchách, s nimiž se lze v sociální praxi setkat – osobnostně akcentovaný senior, klient s demencí, klient trpící poruchou s bludy a klient s afektivní poruchou. Získá základní povědomí o projevech těchto poruch, o jejich rozpoznání a o potřebě adekvátního uzpůsobení stylu komunikace. Absolvent rovněž bude disponovat základním přehledem o problematice poruch osobnosti a jejich projevech. Díky absolvování video-tréninku bude mít předpoklady pro lepší uplatnění příslušných komunikačních stylů ve své praxi a jednání vedoucí k zachování důstojnosti obou stran (umět vyvarovat se nevhodných gest a slovních obratů).

Rozvoj tvořivého potenciálu klienta

Číslo akreditace: 2015/0427-PC/PP

Počet výukových hodin: 8

Cíl semináře

Kurz Rozvoj tvořivého potenciálu klienta je zaměřen na hledání nových inspirací v práci s klienty/osobami, o něž je pečováno, na rozvoj osobnosti skrze kreativní přístupy. Kurz se zaměřuje na posílení kreativního kontaktu s klientem, představuje vybočení ze stereotypu všedního dne, zaměřuje se na rozvíjení tvořivosti a ukazuje účastníkům kurzu bariéry, které naopak rozvoji tvořivého přístupu brání. Kurz představuje, jak účinně využít běžné výtvarné techniky pro navázání vztahu důvěry a sdílení s obtížnými klienty. Pro pracovníky v sociálních službách i pečovatele.

Strukturalizace prostředí a využití procesních schémat v péči o osoby s PAS a mentálním postižením I – NOVINKA

Číslo akreditace: 2016/0388-PC/SP/PP

Počet výukových hodin: 8

Cíl semináře

Absolventi kurzu získají povědomí o problematice poruch autistického spektra, seznámí se se základními specifiky, odlišnostmi v rámci celého spektra. Absolventi se budou orientovat v oblasti strukturovaného učení a jeho významu při práci s lidmi s PAS. Získají povědomí o možnostech strukturalizace prostoru, pracovního místa a času a budou obeznámeni s dobrou a špatnou praxi při práci se strukturalizací. Budou schopni individuálně přizpůsobit časový režim v rámci strukturalizace času konkrétního jedinci a využít tyto poznatky ve své praxi. Absolventi si budou uvědomovat důležitost komunikace a vizuálních pomůcek pro osoby s PAS.

Strukturalizace prostředí a využití procesních schémat v péči o osoby s PAS II – NOVINKA

Číslo akreditace: 2016/0212-PC/SP/PP

Počet výukových hodin: 8

Cíl semináře

Absolvent tohoto rozšiřujícího kurzu bude schopen vhodně zvolit, přizpůsobit a vytvořit procesní schémata pro osoby s PAS. Dokáže je rovněž sestavit ve vybraných počítačových programech, se kterými se v kurzu naučí pracovat. Absolvent bude schopen procesní schéma navrhnout a individuálně přizpůsobit danému člověku, protože schéma vhodné pro jednoho jedince s PAS, nemusí být zároveň vhodné pro druhého. Absolvent kurzu se naučí vnímat rozdíly v práci s celým spektrem postižení, bude se orientovat v problematice specifik Aspergerova syndromu. Nabyté vědomosti a dovednosti bude připraven aplikovat ve své praxi.

Nácvik sebeobsluhy a rozvoj soběstačnosti u osob s PAS

Číslo akreditace: 2015/0426-PC/PP

Počet výukových hodin: 8

Cíl semináře

Kurz Nácvik sebeobsluhy a rozvoj soběstačnosti u osob s PAS je zaměřen na rozvoj znalostí a praktických dovedností pracovníků v sociálních službách při podpoře soběstačnosti klientů – osob s poruchou autistického spektra (PAS). Kurz se zaměřuje na specifika osob s PAS ve vnímání okolního světa a snaží se přiblížit pracovníkům v sociálních službách podstatu nároků běžných denních činností ve vztahu k diagnóze PAS. Stěžejní důraz je kladen na potřebu strukturalizace jednotlivých denních činností, na tvorbu denních rozvrhů a na praktickou podporu při zvládání sebeobslužných dovedností.

Rozvoj komunikace u osob s PAS s využitím komunikačních strategií

Číslo akreditace: 2014/0347-PC/SP/PP

Počet výukových hodin: 16

Cíl semináře

Absolvent vzdělávacího programu si prohloubí kompetence v oblasti komunikace s klienty s poruchou autistického spektra. Osvojí si znalosti v problematice komunikační nedostatečnosti a souvislostí mezi úrovní komunikačních schopností a úrovní sociálních dovedností člověka s PAS. Součástí kurzu je také nácvik vybraných komunikačních strategií.

Rozvoj sociálních dovedností u osob s PAS – NOVINKA

Číslo akreditace: 2016/0210- PC/SP/PP

Počet výukových hodin: 8

Cíl semináře

Absolvent kurzu se seznámí se specifiky myšlení osob s PAS a jejich pohledem na uspořádání věcí a vztahů kolem, včetně uvědomění si deficitů osoby s PAS v perceptivní složce řeči (porozumění) i v rámci sociálního kontextu. Dále si osvojí základní metody a přístupy nutné pro práci s lidmi s PAS a Aspergerovým syndromem při nácviku, osvojování a praktickém použití logických vazeb. Absolvent se bude orientovat v oblasti sociálního porozumění a vztahových otázek osob s PAS a AS. Díky praktickému nácviku bude absolvent schopen aplikovat nabyté dovednosti ve své praxi, především bude schopen srozumitelně předávat pokyny individuálně přizpůsobené klientovi (dle míry a typu postižení –PAS, AS) s využitím vizuální podpory.

Motivace jako prostředek efektivního zapojení do pracovních činností u osob s poruchou autistického spektra

Číslo akreditace: 2014/0348-PC/SP/PP

Počet výukových hodin: 8

Cíl semináře

Účastníci kurzu budou uvedeni do problematiky specifických potřeb, schopností a dovedností osob s PAS a seznámí se s teoretickým základem motivace k pracovní činnosti. Teoretické znalosti si na případových studiích a modelových situacích vyzkouší aplikovat v praxi. Účastníci budou schopni identifikovat silné a slabé stránky klienta a budou a tuto identifikaci budou schopni využít v praxi – v práci s konkrétním klientem. Stěžejní cílovou kompetencí účastníků je zvládnutí základních technik aktivní motivace a stanovení potřebné míry podpory.

Zvládání specifických problémů v chování u osob s poruchou autistického spektra

Číslo akreditace: 2014/0349-PC/SP/PP

Počet výukových hodin: 8

Cíl semináře

Účastníci kurzu získají znalosti z oblasti prevence a způsobů identifikace spouštěčů problémového chování u osob s PAS, což je zásadní pro předcházení problémovým situacím.

Způsoby jednání a komunikace s osobami s PAS

Číslo akreditace: 2015/0428-PC/SP/PP

Počet výukových hodin: 30

Cíl semináře

Absolvent kurzu se orientuje v problematice charakteristik poruch autistického spektra a jejich nejčastějších projevů. Absolvent je seznámen s etickým kodexem práce s lidmi s PAS a s potřebou jeho důsledného respektování v praxi. Stěžejní kompetencí absolventa je znalost zásadního významu provázanosti komunikace a projevů chování u osob s autismem v sociální interakci. Absolvent kurzu je schopen podporovat člověka s PAS při nastavení vhodné formy komunikačního systému, při zvládání běžných sociálních situací, při jednání s dalšími lidmi a při navazování vztahů osobních i pracovních.  Dále umí rozpoznat silné stránky konkrétního člověka s PAS a využít jich při jeho dalším osobnostním rozvoji. Absolvent kurzu je srozuměn s častými příčinami projevů problémového chování pramenícími z nesprávně nastaveného či neadaptovaného komunikačního systému.  Absolvent kurzu je schopen skrze správně nastavený komunikační systém a vhodně uzpůsobené prostředí předcházet nevhodným projevům chování a podporovat člověka s PAS dle jeho individuálních potřeb.

Využití nových komunikačních technologií usnadňujících dorozumívání osobám s PAS

Číslo akreditace: 2015/0300-PC/SP/PP

Počet výukových hodin: 30

Cíl semináře

Absolvent se orientuje v oblasti specifických projevů postižení poruchy autistického spektra s důrazem na deficit v oblasti komunikace. Absolvent si osvojí základní rysy komunikace osob s PAS, bude schopen interpretovat nejčastější projevy tohoto postižení v komunikaci, ať už verbální či neverbální. Absolvent bude seznámen s možnostmi využití technologií při rozvoji funkční komunikace, přičemž bude seznámen jak s pozitivními faktory, tak možnými negativy. Cestou praktického nácviku si absolvent osvojí práci s vybranými aplikacemi usnadňujícími a podporujícími dorozumívání a vyjádření se osobám s PAS.

Leták nabídky Vzdělávání s.r.o. ke stažení

Ceník kurzů ke stažení

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás a my připravíme vzdělávací program s akreditací MPSV přesně na míru potřebám Vaší organizace.